Испрати по е-пошта                                                                         

За ОПЕЕ

Од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, МЕМО ја доби лиценцата за организирање и управување со Пазарот на електрична енергија.