Испрати по е-пошта                                                                         

Листа на информации од јавен карактер

Согласно Член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер МЕМО ДООЕЛ-Скопје ја објавува следнава листа на информации кои по барање на јавноста ќе бидат доставени:

Службено лице за посредување при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

Барањата за пристап до информации од јавен карактер може да се достават по пошта на адреса:

Заштита на укажувачи

Врз основа на Законот за заштита на укажувачи како и поврзаната подзаконска регулатива, Нациналниот оператор на пазар на електрична енергија - МЕМО ДООЕЛ - Скопје донесе: