Испрати по е-пошта                                                                         

19478/2021 Дизајн и изработка на ВЕБ портал

01597/2021 Ревизија за 2021

03440/2021 Ревизија

06656/2021 Набавка на услуга за прогноза на производство на електрична енергија од повластени производители

06841/2021 Набавка на услуга и изнајмување на трговска платформа за пазарот ден- однапред со PCR модул за поврзување на пазарот ден-однапред

 

18034/2020 Уреди за непрекинато напојување (UPS)

Јавна набавка за Уреди за непрекинато напојување (UPS)

17565/2020 Набавка на софтвер за менаџирање на бизнис процеси

Јавна набавка за Набавка на софтвер за менаџирање на бизнис процеси

16767/2020 Услуги за финансиски, комерцијален и правен консалтинг

Јавна набавка за Услуги за финансиски, комерцијален и правен консалтинг

13719/2020 Примарна инфраструктура за дигитално работење на МЕМО ДООЕЛ Скопје

Јавна набавка за Примарна инфраструктура за дигитално работење на МЕМО ДООЕЛ Скопје

11937/2020 Канцелариски материјалии ситен инвентар

Јавна набавка за Канцелариски материјали и ситен инвентар

11626/2020 Превентивно одржување на хардверска опрема (сервери)

Јавна набавка за Превентивно одржување на хардверска опрема (сервери)

Авионски Билети – Резервација и набавка на услуги за воздушен транспорт на луѓе

Превентивно одржување на софтверот за функционирање на пазарот на електрична енергија и Intra-Day маркетот

 

Набавка на услуга за прогноза на ЕЕ од ППЕПТ