Информација за превземање на балансна одговорност од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за Роза Канина ДООЕЛ Ресен

 Согласно поднесеното Барање со арх.бр.11-6604 од 30.10.2017 година од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС на РОЗА КАНИНА ДООЕЛ РЕСЕН, ОПЕЕ ја донесе следната одлука за преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за РОЗА КАНИНА ДООЕЛ РЕСЕН, започнува од 01.11.2017 година и важи до 31.10.2018 година.