Одлука за преземање на Балансна одговорност

     Согласно поднесеното Барање со арх.бр.11-267 од 16.01.2018г од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, ОПЕЕ на 16.01.2018г донесе одлука за преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за МАНОВ СОЛАР ДООЕЛ Чешиново,Облешево, Друштво за производство,трговија и услуги, истата започнува од 01.02.2018г и важи до 31.01.2019г.