Опомена пред суспензија на „ЕНГ Сервице Траде ДОО Скопје“, учесник на Пазарот за електрична енергија

Согласно член 25 од Правилата за пазар на ел. енергија, ОПЕЕ ја објавува опомената пред суспензија за учесникот на пазар на ел. енергија ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ ДОО СКОПЈЕ.

Опомена ЕНГ Сервице.pdf