Информација за превземање на балансна одговорност за АГРО ГАМА ДОО увоз извоз Василево

   Согласно поднесеното Барање бр. 11-6172 од 30.09.2016 од страна на Енерџи Деливери Солушнс ЕДС ДОО, ОПЕЕ донесe ЗАКЛУЧОК за уредноста на Барањето за регистрирање на Балансно одговорна страна и Балансна група и констатира дека податоците и документите се целосни и доставени на пропишан начин и форма дефинирани во Правилата за пазар на електрична енергија.

Според тоа, учесникот на пазар АГРО ГАМА ДОО увоз извоз Василево припаѓа на Балансна група на Енерџи Деливери Солушнс ЕДС со виртуелна мерна точка MK00010002411VMT_33XAGROGAMA2016A и неговата балансна одговорност ќе биде превземена од 06.10.2016 година од страна на Енерџи Деливери Солушнс ЕДС ДОО.