Известување за раскинување на Договорите со ОЕТ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје

Согласно Пазарните правила член 30, став 1 и став 2, Ве известуваме дека Подружница ОПЕЕ на ден 01.03.2017 година, донесе Одлука за раскинување на договорите со правнот субјект ОЕТ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, односно се раскинува Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија и Договорот за балансно одговорна страна склучени со АД МЕПСО- Подружница ОПЕЕ.