Известување за раскинување на договор за учество на пазар на МХЕ Јабланица ДОО Скопје

Ве известуваме дека од страна на АД МЕПСО – Подружница ОПЕЕ е донесена одлука за раскинување на Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија со арх. бр. 11-2608 од 19.05.2015 година, склучен со МХЕ Јабланица ДОО Скопје согласно член 27 став 1 од Правилата за Пазар на Електрична Енергија.