Информација за превземање на балансна одговорност од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје – МХЕЦ Врановска со реф.бр.312

Согласно поднесеното Барање со арх.бр.11-4872 од 18.09.2017 година од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за превземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС на МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје – МХЕЦ Врановска со реф.бр.312, ОПЕЕ донесе ОДЛУКА за превземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје – МХЕЦ Врановска со реф.бр.312 со лиценца бр.ЕЕ-290.01.1/17 и започнува од 20.09.2017 година и важи до 30.11.2017 година.