Известување за пренесување на балансна одговорност од ЕФГ на ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ

     Согласно доставеното барање за пренесување на Балансната одговорност со Арх. бр. 11-3421 од 23.06.2017 година од страна на Енергетска Финансиска Група АД Софија Подружница Скопје и доставеното барање за регистрирање на балансно одговорна страна и балансна група од страна на ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ ДОО Скопје со арх.број. 11 3422 од 23.06.2017, АД МЕПСО- Подружница ОПЕЕ ве известува дека се пренесува Балансната одговорност од Енергетска Финансиска Група АД Софија Подружница Скопје на ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ ДОО Скопје од 01.07.2017 со почеток во 00:00 часот.