Информација за превземање на балансна одговорност од Балансно одговорната страна МИСТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за У ПОВЕР ДОО Скопје

    Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-5394 од 17.10.2017 година од Балансно одговорната страна МИСТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за превземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС на У ПОВЕР ДОО експорт- импорт Скопје, ОПЕЕ ја донесе следната Одлука за превземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од МИСТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за У ПОВЕР ДОО експорт- импорт Скопје, започнува од 01.11.2017 година и важи до 28.02.2018 година.