Известување за раскинување на договор за учество на пазар на БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Ве известуваме дека од страна на АД МЕПСО – Подружница ОПЕЕ е донесена одлука за раскинување на Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија од 12.02.2015 година, склучен со БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје согласно член 28 став 2 од Правилата за Пазар на Електрична Енергија.