Известување за раскинување на договор за учество на пазар на БНБ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје

Ве известуваме дека од страна на АД МЕПСО – Подружница ОПЕЕ е донесена одлука за раскинување на Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија со арх. бр. 11-3045 од 15.06.2015 година, склучен со БНБ ЕНЕРЏИ  ДОО Скопје согласно член 27 став 1 од Правилата за Пазар на Електрична Енергија.