Одлука за преземање на Балансна одговорност

   Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-7739 од 15.12.2017 година од Балансно одговорната страна ЕВН Македонија Електроснабдување за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, ОПЕЕ на ден 20.12.2017 година донесе одлука за преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕВН Македонија Електроснабдување за АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) АД СКОПЈЕ, истата започнува од 01.01.2018 година и важи до 30.06.2018 година.