Известување за престанок на важност на Договори за учество на пазар на ел.енергија на ден 31.07.2019г

                 Согласно член 30 став (1) и (2) од Правилата за пазар на електрична енергија, ОПЕЕ АД МЕПСО известува дека на ден 31.07.2019г Договорот за учество на пазар на електрична енергија истече за следните учесници:

 

 

Учесник на пазар на ел.енергија

лиценца за вршење енергетска дејност

1.

РИТАМ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје

снабдувач со ел.енергија

2.

УНИВЕРЗАЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

снабдувач со ел.енергија

3.

Енергетска Финансиска Група АД Софија Подружница Скопје сСкСкопје Скопје

снабдувач со ел.енергија

4.

ПРОЕНЕРЏИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје

трговец со ел.енергија

5.

БУМАК ПРИМО ДООЕЛ СКОПЈЕ

трговец со ел.енергија

6.

ЕНЕРГИА НАТУРАЛИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

трговец со ел.енергија

7.

ЕНЕРГО РОЈАЛ ДООЕЛ Скопје

трговец со ел.енергија

 

      Сите преземени, а неизвршени обврски по Договорот за условите и начинот за учество на пазарот на електрична енергија, учесникот на пазарот на ел.енергија е должен да ги изврши и по престанок на статусот на учесник на пазар на ел.енергија, согласно член 29 од Правилата за пазар на електрична енергија.

Компаниите со почеток од 01.08.2019г го губат правото за учество на пазар на ел.енергија и истите се избришани од Регистерот на учесници на пазар на ел.енергија.