Известување за поднесено барање за раскинување на договор за учество на пазар од страна на ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје

Согласно член 20 став 4 од Правилата за пазар на електрична енергија,  Ве известуваме дека од страна на  ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје е поднесено барање до АД МЕПСО со арх.бр. 11-1773/1 од 04.04.2017  год. за раскинување на Договорот за учество на пазарот на електрична енергија со арх.бр. 11-1773 од  24.03.2017 год. 

Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија ќе престане да важи на 30.04.2017 година.