Предвидување и реализација на производството на електрична енергија од повластени производители

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

*Податоците за предвидувањето и реализацијата се од информативен карактер

   Испрати по е-пошта                                                                         

Референтна цена за порамнување на отстапувања при превземање на електрична енергија од ЕЕС

Dekemvri 2019.xlsx

MEMO стана член на европската асоцијацијата на европски берзи на електрична енергија

     Националниот оператор на пазар на електрична енергија (МЕМО) стана асоцијативен член на европската асоцијација „Јуропекс“ (Europex). МЕМО стана 29 член на асоцијацијата што ги интегрира интересите и го трасира развојот на организираните пазари на електрична енергија и на природен гас во европските држави. Со асоцијативното членство МЕМО доби право да учествува во сите работни групи на оваа непрофитна организација.

Известување за престанок на важност на Договори за учество на пазар на ел.енергија на ден 31.07.2019г

                 Согласно член 30 став (1) и (2) од Правилата за пазар на електрична енергија, ОПЕЕ АД МЕПСО известува дека на ден 31.07.2019г Договорот за учество на пазар на електрична енергија истече за следните учесници:

Одлука за преземање на балансна одговорност, ЕДС - МАКСТИЛ 01.12.2018-31.12.2018г

Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-8614 од 16.11.2018г од Балансно одговорната страна Енерџи Диливери Солушнс  ЕДС ДООЕЛ за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, ОПЕЕ донесе ОДЛУКАЗа преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од Енерџи Диливери Солушнс ЕДС ДООЕЛ за МАКСТИЛ А.Д Скопје, истата започнува од 01.12.2018 и важи до 31.12.2018 година.

Раскинат Договор за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија со МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, за МХЕЦ “Врановска” со реф.бр.312

    Согласно Решение бр.08-13/18 од 10.04.2018г за стекнување на статус на повластен производител и Одлука бр.08-14/18 од 10.04.2018г за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија донесени од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, мала хидроелектрана МХЕЦ “Врановска” со реф.бр.312, АД МЕПСО – Подружница ОПЕЕ на ден 16.04.2018 година ја донесе следната ОДЛУКА:

Промена на НАЗИВ на компанијата ФЈУЧР ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје во ЕНЕРЏИ АКТИВЕ ДООЕЛ Скопје

  Согласно известување со арх.бр. 11-2129 од 23.03.2018г од Друштвото за производство,трговија и услуги ФЈУЧР ЕНЕРЏИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје за упис на промена на назив, скратен назив и единствен содружник на носител на лиценца за снабдување со ел.енергија, АД МЕПСО – Подружница ОПЕЕ на ден 10.04.2018г потпиша:

ОДЛУКА за раскинување на Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија со КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје

   Согласно член 28 став 1 од Правилата на пазар на електрична енергија и одредбите од член 48 став 1 алинеја 5 од Законот за енергетика, АД МЕПСО – Подружница ОПЕЕ на ден 16.03.2018 година донесе ОДЛУКАза раскинување на Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија со арх. бр. 11-4240 од 20.07.2016 година склучен со Друштвото за производство и трговија на топлинска и електрична енергија КОГЕЛ СТИЛ ДОО Скопје со ЕДБ: 4043014516358.

Одлука за преземање на балансна одговорност

     Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-1396 од 19.02.2018г од Балансно одговорната страна МИСТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, на ден 21.02.2018г ОПЕЕ донесе одлука за преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од МИСТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за У ПОВЕР ДОО експорт- импорт Скопје, истата започнува од 01.03.2018г и важи до 31.03.2018г.

Одлука за преземање на балансна одговорност

   Согласно поднесеното Барање со арх.бр.11-911 од 30.01.2018г од Балансно одговорната страна ТЕ-ТО АД Скопjе со лиценца за вршење енергетска дејност - Производител на ел.енергија за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС на ден 30.01.2018, ОПЕЕ донесе одлука за преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ТЕ-ТО АД Скопjе со лиценца за вршење енергетска дејност - Производител на ел.енергија (33XTE-TO-PRODUCA) за ТЕ-ТО АД Скопjе со лиценца за вршење енергетска дејност - Трговец со ел.енергија (33XTE-TO-AD-SKP9), истата започнува од 01.02.2018г и важи до 31.07.2019г.

Одлука за користење на новоиздадениот EIC код 33XTE-TO-PRODUCA од страна на ТЕ-ТО АД Скопје со лиценца за вршење на енергетска дејност производство на ел.енергија

Согласно доставеното барање бр.0302-90 од 23.01.2018г од страна на ТЕ-ТО АД Скопје за користење на новиот EIC код за производство на ел.енергија, ОПЕЕ на ден 25.01.2018 година донесе одлука

Одлука за преземање на Балансна одговорност

     Согласно поднесеното Барање со арх.бр.11-267 од 16.01.2018г од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, ОПЕЕ на 16.01.2018г донесе одлука за преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за МАНОВ СОЛАР ДООЕЛ Чешиново,Облешево, Друштво за производство,трговија и услуги, истата започнува од 01.02.2018г и важи до 31.01.2019г.

Одлука за преземање на Балансна одговорност

   Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-7739 од 15.12.2017 година од Балансно одговорната страна ЕВН Македонија Електроснабдување за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, ОПЕЕ на ден 20.12.2017 година донесе одлука за преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕВН Македонија Електроснабдување за АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) АД СКОПЈЕ, истата започнува од 01.01.2018 година и важи до 30.06.2018 година.

Одлуки за преземање на Балансна одговорност

    Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-7708 од 14.12.2017 година од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС, ОПЕЕ на ден 15.12.2017 година ги донесе следните одлуки:

Одлука за продолжување на балансната одговорност на ЕДС за МХЕ ТОПЛКИ ДОО Скопје за МХЕЦ “Врановска” со реф.бр.312

Согласно доставен допис и одлука со арх. 11-7304 од 28.11.2017 година за продолжување на времена лиценца  од МХЕ ТОПЛКИ ДОО Скопје за МХЕЦ Врановска со реф.бр.312,  поднесеното Барање со арх.бр.11-4872 од 18.09.2017 година од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС на МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје – МХЕЦ Врановска со реф.бр.312 како и донесена одлука со арх.бр11-4872/1 од 19.09.2017 година, ОПЕЕ ја донесе следната одлука:

Информација за преземање на балансна одговорност од Балансно одговорната страна ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје за Цементарница УСЈЕ А.Д. - Скопје

Информација за превземање на балансна одговорност од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за Роза Канина ДООЕЛ Ресен

 Согласно поднесеното Барање со арх.бр.11-6604 од 30.10.2017 година од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за преземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС на РОЗА КАНИНА ДООЕЛ РЕСЕН, ОПЕЕ ја донесе следната одлука за преземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за РОЗА КАНИНА ДООЕЛ РЕСЕН, започнува од 01.11.2017 година и важи до 31.10.2018 година.

Информација за превземање на балансна одговорност од Балансно одговорната страна МИСТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за У ПОВЕР ДОО Скопје

    Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-5394 од 17.10.2017 година од Балансно одговорната страна МИСТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за превземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС на У ПОВЕР ДОО експорт- импорт Скопје, ОПЕЕ ја донесе следната Одлука за превземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од МИСТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за У ПОВЕР ДОО експорт- импорт Скопје, започнува од 01.11.2017 година и важи до 28.02.2018 година.

Информација за превземање на балансна одговорност од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ

   Согласно поднесеното Барање со арх.бр.11-5326 од 13.10.2017 година од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за превземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС на ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ, ОПЕЕ ја донесе следната одлука за превземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ, започнува од 01.11.2017 година и важи до 30.11.2017 година.

Информација за превземање на балансна одговорност од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за ЗЕН ДОО Штип

Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-5202 од 05.10.2017 година од Балансно одговорната страна Енерџи Деливери Солушнс ЕДС ДОО за превземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС на Модна конфекција ЗЕН ДОО Штип, на  ден 09.10.2017 година, ОПЕЕ ја донесе следната одлука за превземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од Енерџи Деливери Солушнс ЕДС ДОО за Модна конфекција ЗЕН ДОО Штип, истата започнува од 15.10.2017 година и важи до 31.10.2018 година

Информација за превземање на балансна одговорност од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за ЈУГОКОКТА ДОО Штип

Согласно поднесеното Барање со арх.бр. 11-5236 од 06.10.2017 година од Балансно одговорната страна Енерџи Деливери Солушнс ЕДС ДОО за превземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС на Југококта ДОО Штип, на  ден 09.10.2017 година, ОПЕЕ ја донесе следната одлука за превземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од Енерџи Деливери Солушнс ЕДС ДОО за Југококта ДОО Штип,  истата започнува од 12.10.2017 година и важи до 31.10.2018 година.

Информација за превземање на балансна одговорност од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ

Согласно поднесеното Барање со арх.бр.11-4873 од 18.09.2017 година од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за превземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС на ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ, ОПЕЕ донесе ОДЛУКА за превземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ и започнува од 01.10.2017 година и важи до 31.10.2017 година.

Информација за превземање на балансна одговорност од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје – МХЕЦ Врановска со реф.бр.312

Согласно поднесеното Барање со арх.бр.11-4872 од 18.09.2017 година од Балансно одговорната страна ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за превземање на балансна одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС на МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје – МХЕЦ Врановска со реф.бр.312, ОПЕЕ донесе ОДЛУКА за превземањето на балансната одговорност и застапување пред ОПЕЕ и ОЕПС од ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ДОО Скопје за МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје – МХЕЦ Врановска со реф.бр.312 со лиценца бр.ЕЕ-290.01.1/17 и започнува од 20.09.2017 година и важи до 30.11.2017 година.

Опомена пред суспензија на „ЕНГ Сервице Траде ДОО Скопје“, учесник на Пазарот за електрична енергија

Согласно член 25 од Правилата за пазар на ел. енергија, ОПЕЕ ја објавува опомената пред суспензија за учесникот на пазар на ел. енергија ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ ДОО СКОПЈЕ.

Известување за раскинување на Договорот со БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ

     Согласно Пазарните правила член 30, став 1 и став 2, Ве известуваме дека Подружница ОПЕЕ на ден 26.07.2017 година, донесе Одлука за раскинување на договорот со правнот субјект Друштво за трговија со електрична енергија и гас БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ ДОООЕЛ Скопје, односно се раскинува Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија склучен со АД МЕПСО- Подружница ОПЕЕ.

Известување за пренесување на балансна одговорност на Енергетска Финансиска Група АД Софија,подружница Скопје

Согласно член  53 и член 54 од Правилата за пазар на електрична енергија, Ве известуваме дека се  пренесува балансната одговорност на Енергетска Финансиска Група АД Софија,подружница Скопје од ЕНГ Сервице Траде ДОО на Мист Енерџи ДООЕЛ поради доставено барање за пренесување на балансната одговорност со арх. бр. 11-3863 од 21.07.2017 година.

Известување за истапување од балансна група на ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ и регистрирање на Балансна Група од страна на МИСТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Ве известуваме дека Согласно доставено барање со  арх. бр 11-3792 од 18.07.2017 година за регистрирање на Балансно одговорна страна и Балансна група од страна на Мист Енерџи Дооел Скопје и прилог изјава со арх.бр 11-3863/1 за регулирани обврски и истапување од Балансна група на ЕНГ Сервице Траде ДОО Скопје, АД МЕПСО – Подружница  ОПЕЕ на ден 21.07.2017 година донесе одлука со која му се одобрува истапување од Балансна група на ЕНГ Сервице Траде ДОО Скопје со важност до 31.07.2017г и регистрирање и статус на Балансна одговорна страна и балансна група од 01.08.2017 година.

Известување за пренесување на балансна одговорност од ЕФГ на ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ

     Согласно доставеното барање за пренесување на Балансната одговорност со Арх. бр. 11-3421 од 23.06.2017 година од страна на Енергетска Финансиска Група АД Софија Подружница Скопје и доставеното барање за регистрирање на балансно одговорна страна и балансна група од страна на ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ ДОО Скопје со арх.број. 11 3422 од 23.06.2017, АД МЕПСО- Подружница ОПЕЕ ве известува дека се пренесува Балансната одговорност од Енергетска Финансиска Група АД Софија Подружница Скопје на ЕНГ СЕРВИЦЕ ТРАДЕ ДОО Скопје од 01.07.2017 со почеток во 00:00 часот.

Известување за раскинување на Договорот за балансна одговорност со Енергетска Финансиска Група АД Софија, Подружница Скопје

  Ве известуваме дека Согласно доставено Барање за укинување на статус на Балансно одговорна страна со арх. бр. 11-3420 од 23.06.2017 година од страна на Енергетска Финансиска Група АД Софија Подружница Скопје,  АД МЕПСО – Подружница ОПЕЕ на ден 23.06.2017 година  донесе одлука со која се  раскинува Договор за балансна одговорност со арх. бр. 11-4211 од 20.07.2016 година склучен со Енергетска Финансиска Група АД Софија Подружница Скопје, истиот престанува да важи на 30.06.2017 година во 24:00 часот.

Известување за раскинување на Договорот со ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје

    Согласно Пазарните правила член 30, став 1 и став 2, Ве известуваме дека Подружница ОПЕЕ на ден 05.04.2017 година, донесе Одлука за раскинување на договорот со правнот субјект ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје, односно се раскинува Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија со АД МЕПСО- Подружница ОПЕЕ.

Известување за поднесено барање за раскинување на договор за учество на пазар од страна на ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје

Согласно член 20 став 4 од Правилата за пазар на електрична енергија,  Ве известуваме дека од страна на  ХИДРО ОСОГОВО ДОО Скопје е поднесено барање до АД МЕПСО со арх.бр. 11-1773/1 од 04.04.2017  год. за раскинување на Договорот за учество на пазарот на електрична енергија со арх.бр. 11-1773 од  24.03.2017 год. 

Известување за раскинување на Договорите со ОЕТ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје

Согласно Пазарните правила член 30, став 1 и став 2, Ве известуваме дека Подружница ОПЕЕ на ден 01.03.2017 година, донесе Одлука за раскинување на договорите со правнот субјект ОЕТ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, односно се раскинува Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија и Договорот за балансно одговорна страна склучени со АД МЕПСО- Подружница ОПЕЕ.

Известување за раскинување на Договорите со ДАНС ЕНЕРЏИ МК ДООЕЛ увоз- извоз Скопје

Согласно Пазарните правила член 30, став 1 и став 2, Ве известуваме дека Подружница ОПЕЕ на ден 20.02.2017 година, донесе Одлука за раскинување на договорите со правнот субјект ДАНС ЕНЕРЏИ МК ДООЕЛ увоз- извоз Скопје, односно се раскинува Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија и Договорот за балансно одговорна страна склучени со АД МЕПСО- Подружница ОПЕЕ.

Известување за раскинување на Договорот со КОРЛЕА ДОО Скопје

Согласно Пазарните правила член 30, став 1 и став 2, Ве известуваме дека Подружница ОПЕЕ на ден 20.02.2017 година, донесе Одлука за раскинување на договорот со правнот субјект КОРЛЕА ДОО Скопје, односно се раскинува Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија склучен со АД МЕПСО- Подружница ОПЕЕ.

Известување за поднесено барање за раскинување на договор за учество на пазар од страна на ПАН ИНТЕРТРЕЈД доо

 Согласно член 20 став 4 од Правилата за пазар на електрична енергија, Ве известуваме дека од страна на Пан Интертрејд доо е поднесено барање со арх.бр. 11-217 од 16.01.2017 год. за раскинување на Договорот за учество на пазарот на електрична енергија со арх.бр. 11-4246 од 20.07.2016  во својство на трговец со електрична енергијаВоедно, учесникот поднесе барање за регистрирање на учесник на пазарот на електрична енергија со лиценца Снабдување со електрична енергија. 

Известување за пренесување на балансна одговорност

   Согласно член  53 и член 54 од Правилата за пазар на електрична енергија, Ве известуваме дека се  пренесува балансната одговорност на ОКТА АД Скопје од ЕВН Електроснабдување ДООЕЛ Скопје на Енерџи Деливери Солушн ДООЕЛ поради доставено барање за пренесување на балансната одговорност со арх. бр. 11-7859 од 19.12.2016 година.

Известување за пренесување на балансна одговорност

  Согласно член  53 и член 54 од Правилата за пазар на електрична енергија, Ве известуваме дека се пренесува балансната одговорност на Цементарница УСЈЕ АД-Скопје од ЕВН Електроснабдување ДООЕЛ Скопје на Енерџи Деливери Солушн ДООЕЛ поради доставено барање за пренесување на балансната одговорност со арх. бр. 11-7845 од 19.12.2016 година.

Известување за раскинување на Договорите со ЕЛ ЕН СОЛУШН ДОО СКОПЈЕ

Согласно Пазарните правила член 30, став 1 и став 2, Ве известуваме дека Подружница ОПЕЕ на ден 11.11.2016 година, донесе Одлука за раскинување на договорите со правнот субјект ЕЛ ЕН СОЛУШН ДОО Скопје, односно се раскинува Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија и Договорот за балансно одговорна страна склучени со АД МЕПСО- Подружница ОПЕЕ.

Известување за раскинување на договор за учество на пазар на ДАНСКЕ КОМОДИТИС ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје

 АД МЕПСО – Подружница ОПЕЕ донесе одлука за раскинување на Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија со арх. бр. 11-4285 од 20.07.2016 година и Договорот за балансно одговорна страна со арх. бр. 11-4178 од 20.07.2016 година склучен со Друштво за производство, трговија и услуги ДАНСКЕ КОМОДИТИС ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје согласно член 28 став 2 од Правилата за Пазар на Електрична Енергија.

Известување за поднесено барање за раскинување на Договор за учество на пазар електрична енергија на ДАНСКЕ КОМОДИТИЕС ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје

Ве известуваме, согласно член 20 став 4 од Правилата за пазар на електрична енергија, дека од страна на ДАНСКЕ КОМОДИТИЕС ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје е поднесено барање со арх.бр. 11-6670 на 26.10.2016 година за раскинување на Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија.

Информација за превземање на балансна одговорност за АГРО ГАМА ДОО увоз извоз Василево

   Согласно поднесеното Барање бр. 11-6172 од 30.09.2016 од страна на Енерџи Деливери Солушнс ЕДС ДОО, ОПЕЕ донесe ЗАКЛУЧОК за уредноста на Барањето за регистрирање на Балансно одговорна страна и Балансна група и констатира дека податоците и документите се целосни и доставени на пропишан начин и форма дефинирани во Правилата за пазар на електрична енергија.

Известување за пренесување на балансна одговорност

Согласно член  53 и член 54 од Правилата за пазар на електрична енергија, Ве известуваме дека се  пренесува балансната одговорност на ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕ од Енерџи Деливери Солушнс – ЕДС ДОО Скопје на ЕВН Електроснабдување ДООЕЛ Скопје поради доставено барање за пренесување на балансната одговорност со арх. бр.11-5756 од 12.09.2016 година.

Известување за раскинување на договор за учество на пазар на БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

Ве известуваме дека од страна на АД МЕПСО – Подружница ОПЕЕ е донесена одлука за раскинување на Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија од 12.02.2015 година, склучен со БИ БИ ЏИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје согласно член 28 став 2 од Правилата за Пазар на Електрична Енергија.

Известување за раскинување на договор за учество на пазар на БНБ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје

Ве известуваме дека од страна на АД МЕПСО – Подружница ОПЕЕ е донесена одлука за раскинување на Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија со арх. бр. 11-3045 од 15.06.2015 година, склучен со БНБ ЕНЕРЏИ  ДОО Скопје согласно член 27 став 1 од Правилата за Пазар на Електрична Енергија.

Известување за раскинување на договорот за учество на пазар на Друштвото за трговија и услуги Етрицити ДООЕЛ Куманово

Согласно доставеното барање за повлекување од пазарот на електрична енергија со арх. бр. 11-5002 од 23.09.2015 година од страна на Етрицити ДООЕЛ Куманово,  АД МЕПСО – Подружница ОПЕЕ на ден 05.10.2015 година донесе одлука, Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија со арх. бр. 11-3034 од 15.06.2015 година склучен со Друштво за трговија и услуги Етрицити ДООЕЛ Куманово престанува да важи на 23.10.2015 година.

Известување за раскинување на договор за учество на пазар на МХЕ Јабланица ДОО Скопје

Ве известуваме дека од страна на АД МЕПСО – Подружница ОПЕЕ е донесена одлука за раскинување на Договорот за условите и начинот на учество на пазарот на електрична енергија со арх. бр. 11-2608 од 19.05.2015 година, склучен со МХЕ Јабланица ДОО Скопје согласно член 27 став 1 од Правилата за Пазар на Електрична Енергија.