Испрати по е-пошта                                                                       

Листа на квалификувани мали потрошувачи во зависност од годишната потрошувачка

Мали потрошувачи кои исполнуваат услов во зависност од годишната потрошувачка, 2015 година над 1000 MWh, 2016 година над 500 MWh, 2017 година над 100 MWh

Листа на квалификувани потрошувачи

Листа на квалификувани потрошувачи кои го исполнуваат условот "Да имаат повеќе од 50 вработени и вкупен годишен приход или вкупно актива поголема од 10 милиони евра во денарска против вредност "

Регистар на учесници на пазар на електрична енергија

Целосниот регистар на учесниците на пазарот на електричната енергија можете да го најдете на следниов линк: Регистар на учесници на пазарот на електрична енергија

Регистар на балансно одговорни страни и балансни групи

Целосниот регистар на балансно одговорни групи можете да го најдете на следниов линк: Бос регистар 

Регистер на повластени производители на електрична енергија

Целосниот регистар на повластените производители на електричната енергија можете да го најдете на следниов линк: Регистер на повластени производители на електрична енергија