Испрати по е-пошта                                                                       

Регистар на Балансно одговорни страни (БОС) кој го води АД МЕПСО

Регистар на Балансно одговорни страни (БОС) кој го води АД МЕПСО (линк до страната на АД МЕПСО)

Преглед на членови на балансни групи

Целосниот преглед на членови на балансни групи можете да го најдете на следниов линк: Преглед 

Листа на квалификувани потрошувачи

Листа на квалификувани потрошувачи кои го исполнуваат условот "Да имаат повеќе од 50 вработени и вкупен годишен приход или вкупно актива поголема од 10 милиони евра во денарска против вредност "

Листа на квалификувани мали потрошувачи во зависност од годишната потрошувачка

Мали потрошувачи кои исполнуваат услов во зависност од годишната потрошувачка, 2015 година над 1000 MWh, 2016 година над 500 MWh, 2017 година над 100 MWh

Регистар на учесници на пазар на електрична енергија

Целосниот регистар на учесниците на пазарот на електричната енергија можете да го најдете на следниов линк: Регистар на учесници на пазарот на електрична енергија

Регистер на повластени производители на електрична енергија

Целосниот регистар на повластените производители на електричната енергија можете да го најдете на следниов линк: Регистер на повластени производители на електрична енергија