РЕГИСТАР НА УЧЕСНИЦИ НА ПАЗАР НА ЕЕ
Реден БројEIC код на учесникИме на учесник на пазарАдресаТипДатум на регистрацијаСтатус
133XOKTAREFINERYSОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје - потрошувачУл. 1, бр.25 Миладиновци, Скопје EC24.02.2014A
233XMAKSTILCELIKZМАКСТИЛ АД за производство и трговија со производи на црна металургија Скопје 16-та Македонска бригада бр.18 СкопјеEC27.02.2014A
333XDPTUBUCIMRADVБУЧИМ ДОО РАДОВИШ ул. Маршал Тито ББEC12.03.2014A
433XJUGOHROM2010YЈУГОХРОМ АЛЗАР ДООЕЛ увоз-извоз Јегуновце101 бр.1215 Јегуновце EC06.03.2014A
533XSKLE2005RMAKGСКОПСКИ ЛЕГУРИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. 16-та Македонска Бригада бр.18 , СкопјеEC06.03.2014A
633XUSJEAD1955SKIЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ АД СКОПЈЕБОРИС ТРАЈКОВСКИ бр.94 СкопјеEC06.03.2014A
733XMEPSO-SOPSTVIАД МЕПСО-Сопствена потрошувачкаМаксим Горки бр. 4 СкопјеEC26.12.2018A
833XCRANFIELD-MKRКРАНФИЛД ФАУНДРИ ДООЕЛ СкопјеБул. Партизански Одреди бр.14/1 - кат 3 лок 2 Центар, СкопјеEC11.12.2019A
933XARCELORMITALXЛИБЕРТИ АД СкопјеУЛ. 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА БР.18EC10.03.2014A
1033XEURONIKELINDZЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО Кавадарци, Трговско друштво за ископ на руди, производство на метали, трговија и услугиНаселено место без уличен систем, с.Возарци , 1430 КавадарциEC01.04.2019A
1133XMEPSO-KOMP--XАД МЕПСО - КомпензацијаМаксим Горки бр.4 СкопјеKOMP01.01.2020A
1233XEVN-HOME-SLROЕВН ХОМЕ ДОО (СКС) Скопје - Снабдувач во краен случај, Друштво за обезбедување на универзална услуга за снабдување со електрична енергијаул. Лазар Личеноски бр.11 СкопјеLRS01.07.2019A
1333XEVN-MKD--DSOOЕлектродистрибуција ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на електрична енергијаул. Лазар Личеноски бр.11 СкопјеODS01.01.2017A
1433XADELEM-ODS--YАД ЕЛЕКТРАНИ (ОДС) НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ул. 16-та Македонска бригада бр. 18 СкопјеODS10.03.2014A
1510XMK-MEPSO----MАД МЕПСО - Оператор на електропреносниот систем на Република Северна МакедонијаМаксим Горки бр. 4 СкопјеOEPS01.04.2014A
1633XPOVLASTENIMKEОПЕРАТОР НА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - МЕМО ДООЕЛ СкопјеМаксим Горки бр.4, СкопјеOPEЕ01.04.2014A
1733XANIENERGETIK0АНИ-ЕНЕРГЕТИК ДОО Тетово - МХЕЦ ГАБРОВСКА РЕКА со реф.бр. 104ул. Илинденска бр. 309 - кат 6, ТетовоPEE26.05.2021A
1833XTE-TO-PRODUCAТЕ-ТО АД Скопје, Друштво за производство на електрична енергија (П)ул.515 бр.8, СкопјеPEE01.02.2018A
1933XJSPAKTUEL-MKGЏСП АКТУЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - ФЕЦ ЏСП АКТУЕЛул. 1632 бр. 46 Гази Баба, СкопјеPEE01.08.2020A
2033XUNIAGRO-MLINXУНИ АГРО увоз-извоз ДОО Велес - ФЕЦ УНИ АГРО - силосиул. Живко Фирфов бр.63, ВелесPEE01.12.2021A
2133XSONCEDOOELMKNТДВИЛ СОНЦЕ-ДООЕЛ експорт-импорт Делчево - ФЕЦ СОНЦЕБул. Македонија бр.6, ДелчевоPEE12.07.2021A
2233XMAHAGONI20193МАХАГОНИ ДООЕЛ Куманово, Друштво за производство трговија и услугиИНДУСТРИСКА ЗОНА ББ, КумановоPEE29.03.2019A
2333XDATARESURSI-1ДАТА РЕСУРСИ ДОО Струмица - ФЕЦ ДАТА РЕСУРСИЃорѓи Василев 1/лок.1 СтрумицаPEE14.11.2019A
2433XSHALAJKO2019ZШАЛАЈКО М ДОО с.Негорци Гевгелија - ФЕЦ ШАЛАЈКО Мул.Мирко Делев 7 с.НегорциPEE25.10.2019A
2533XOKTAPRODUCE3KОКТА (П) Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје - ФЕЦ ОКТА 3ул. 1 бр. 25 Миладиновци, ИлинденPEE05.09.2020A
2633XUNIQUE-PV-01BУНИКАТ 2017 ДОО Охрид - ФЕЦ УНИКАТ 2017ул. Партизанска бр.56 ОхридPEE28.09.2020A
2733XGRANEX-PV-01XГРАНЕКСПОРТ ДОО Скопје - ФЕЦ ГРАНЕКСПОРТ СОЛАРул. 50-та Дивизија бр.24а СкопјеPEE04.04.2020A
2833XELSA-ESDOOELZДПТУ ЕЛСА-ЕС ДООЕЛ експорт-импорт Велес - ФЕЦ ЕЛСА-ЕС СОЛАРул. Академик Пенчо Давчев бр.200 ВелесPEE18.02.2021A
2933XISTOK-MERMERTИСТОК-МЕРМЕР увоз-извоз ДООЕЛ с.Долни Подлог Кочаниул. Илинденска бб с.Д.Подлог КочаниPEE01.10.2019A
3033XKRIN-KG-PV01YКРИН КГ ДОО Прилеп - ФЕЦ КРИН СОЛАРул. Орде Тодороски-Шемко 43 ПРИЛЕПPEE19.11.2019A
3133XTEHNOKOOPDOOEТЕХНОКООП ДОО Скопје - ФЕЦ ТЕХНОКООПБул. Борис Трајковски бр. 95/А Кисела Вода, СкопјеPEE08.03.2021A
3233XINTEGRAL89TENИНТЕГРАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово - ФЕЦ ИНТЕГРАЛул. ЉУБО БОЖИНОВСКИ - ПИш 131/2 ТетовоPEE05.11.2019A
3333XIGM-TREJD-01XИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци - ФЕЦ ИГМ ТРЕЈД Цинкараул. Индустриска бр.2 , КавадарциPEE24.08.2021A
3433XAKHIDRO2016-PАК ХИДРО 2016 ДООЕЛ Тетово - МХЕЦ ВЕЈАЧКАул. Браќа Миладинови бр.402 , ТетовоPEE16.06.2021A
3533XFEC-TRESKA--6МЕБЕЛ ТРЕЈД ДОО Виница - ФЕЦ МЕБЕЛ ТРЕЈДБул. Маршал Тито бр.114 ВиницаPEE01.11.2021A
3633XMOND1DOOSTIPYМОНД ДОО Штип - ФЕЦ МОНД 1 - Штипул. Гоце Делчев бр. 34 ШтипPEE25.06.2021A
3733XPOLIESTERDEJXПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт импорт Скопје - ФЕЦ ПОЛИЕСТЕРДЕЈ И ПОЛИЕСТЕРДЕЈ 3ул. Рајко Жинзифов бр.50 Центар, СкопјеPEE17.08.2020A
3833XJP-STREZEVO-MЈП СТРЕЖЕВО БИТОЛАБул. 1 мај бр. 77, Битола PEE19.02.2015A
3933XPOLOTEKSPOLOCПОЛОТЕКС ДОО увоз-извоз Берово - ФЕЦ ПОЛОТЕКСул. Којова Ливада бр. 1-А, БеровоPEE01.06.2021A
4033XPCCKRIVAREKA3ПЦЦ НЕВ ХИДРО ДООЕЛ Скопје - МХЕЦ КРИВА РЕКА со реф. бр. 123ул. Коста Шахов бр. 12/2 Центар, СкопјеPEE25.02.2021A
4133XUNI-AGRO-NS-HУНИ АГРО увоз-извоз ДОО Велес - ФЕЦ УНИ АГРО - управна зградаул. Живко Фирфов бр.63 , ВелесPEE01.12.2021A
4233X123456789101JГЕРМА СОЛАР експорт-импорт ДООЕЛ Тетово, Друштво за трговија, проектирање, градежништво и услуги101 бр.19 Голема Речица, ТетовоPEE11.06.2018A
4333XEVNELEKTRDOLOФЕЦ ДОЛАНИ СОЛАР - ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопјеул. Лазар Личеноски бр.11PEE01.10.2021A
4433XFAMMODESOLAREФАМ МОДЕ ДООЕЛ Штип - ФЕЦ ФАМ МОДЕул. Гоце Делчев бр.34, ШтипPEE24.10.2018A
4533XTELEKOMSOLAR8Македонски Телеком АД Скопје - ФЕЦ ТЕЛЕКОМ СОЛАРКеј 13-ти Ноември бр.6, СкопјеPEE04.06.2021A
4633XTRITEKSTREJDRТРИТЕКС ТРЕЈД ДОО Прилеп - ФЕЦ ТРИТЕКСул. Трајко Николоски бр.5, ПрилепPEE01.10.2021A
4733XSTELIMPEKSMK7СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ Штип - ФЕЦ СТЕЛ ИМПЕКС СОЛАРул. Скоевска бр. 1 ШтипPEE01.05.2020A
4833XFECVICISKIMKUВИЧИШКИ КОМЕРЦ Долорес ДООЕЛ Скопје - ФЕЦ ВИЧИШКИ КОМЕРЦул. 24 бр. 37 Илинден, СкопјеPEE01.05.2020A
4933XMAKTOIS-DOO-5МАКТОИС ДОО увоз-извоз с.Лешок, Теарце - ФЕЦ МАКТОИСул. 101 ББ Регионален пат Лешок-Жилче, с.ЛешокPEE02.07.2021A
5033XPRESPAENERGY6ПРЕСПА ЕНЕРЏИ ДООЕЛ с.Љубојно, Ресен - ФЕЦ ПРЕСПА ЕНЕРЏИНаселено место без уличен систем с.Љубојно, РесенPEE01.11.2020A
5133XVITAMINKA1-2NВИТАМИНКА АД Прилеп - ФЕЦ ВИТАМИНКА 1 и ФЕЦ ВИТАМИНКА 2ул. Леце Котески бр.23, ПрилепPEE06.12.2021A
5233XFECVINIFARMAHВИНИ ФАРМА ДОО н.м Илинден, Илинден - ФЕЦ ВИНИ ФАРМАул.9 бр.47 н.м. Илинден, ИлинденPEE27.10.2021A
5333XLARSDOOSHTIP4ЛАРС ДООЕЛ Штип - ФЕЦ ЛАРС ДРАГОЕВО 266KWГоце Делчев бр.34 ШтипPEE25.09.2019A
5433XSAJA21-VELES8САЈА 21 ДООЕЛ увоз-извоз Велес - ФЕЦ САЈА 21Академик Пенчо Девчев бр.182 ВелесPEE21.08.2017A
5533XKOJAKONEJAMKOКОЈАКОНЕЈА ДООЕЛ Скопје - ФЕЦ КОЈАКОНЕЈА СОЛАРул. Качанички пат бр. 210 Визбегово, Бутел, СкопјеPEE19.03.2020A
5633XKULIDOOEL-MKEТД КУЛИ, Лилјана Мариновска, Прилеп ДООЕЛ - ФЕЦ КУЛИ СОЛАРул. Александар Македонски бр.158 ПрилепPEE21.08.2020A
5733XMANOVSOLAR16IМАНОВ СОЛАР ДООЕЛ Чешиново,Облешево - ФЕЦ Манов СоларСкопска бр.19 Чешиново-ОблешевоPEE20.12.2016A
5833XBIROSEFDOOELXБИРОСЕФ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица - ФЕЦ БИРОСЕФул. Гоце Делчев бр.121 СтрумицаPEE07.08.2020A
5933XPROPOINTSOL-SПРОПОИНТ ДООЕЛ Скопје - ФЕЦ ПРОПОИНТ СОЛАРул.1520 бр.12А, СкопјеPEE03.07.2019A
6033XOKTAPRODUCE2MОКТА (П) Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје - ФЕЦ ОКТА 2ул. 1 бр. 25 Миладиновци, ИлинденPEE01.07.2020A
6133XSKURAENERGY17СКУРА ЕНЕРГИ ДООЕЛ с.Џепчиште Тетово - ФЕЦ СКУРАУл. 101 Бр.85 с.Џепчиште-ТетовоPEE29.08.2016A
6233XSAMOBIODOOELLСА-МО БИОНАТУРА ДООЕЛ с.Блатец, Виница - ФЕЦ СА-МО БИОНАТУРАНаселено место без уличен систем, с.Блатец, ВиницаPEE17.06.2021A
6333XFECAGROLOZARZАД АГРОЛОЗАР с.Хамзали, Босилово - ФЕЦ АГРОЛОЗАР Населено место без уличен систем бр.8 с.Хамзали, Босилово PEE03.08.2021A
6433XSOLARSPEKTARQСОЛАР СПЕКТАР АГ ДООЕЛ Скопје - ФЕЦ СОЛАР СПЕКТАРПат за Марков манастир/бб ДрачевоPEE12.07.2019A
6533XFROTIRKAKOMPZФРОТИРКА-КОМПАНИ АД Делчево - ФЕЦ Фротиркаул. Индустриска бр. 21, ДелчевоPEE29.09.2020A
6633XEVNELEKTRMAVTЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје - ФЕЦ ЕВН-МАВРОВОул. Лазар Личеноски бр.11, Центар, СкопјеPEE23.04.2021A
6733XSPECIJALPRODYСПЕЦИЈАЛ-ПРОДУКТ ДООЕЛ Скопје - ФЕЦ СПЕЦИЈАЛ СОЛАРул. Лепенец бр.32 Ѓорче Петров, СкопјеPEE19.09.2020A
6833XFIKO-PLASTMKYФИКО-ПЛАСТ ДОО Струмица - ФЕЦ ФИКО ПЛАСТКИРИЛ ТРЕНЧЕВ 3/- СтрумицаPEE09.01.2020A
6933XALUNIKOSOL--EАЛУНИКО ДООЕЛ Штип - АЛУНИКО СОЛАРул. Железничка ББ, ШтипPEE01.09.2018A
7033XIGM-TREJD-02VИГМ-ТРЕЈД Илија и др. ДОО Кавадарци - ФЕЦ ИГМ ТРЕЈД ИГМ-Гул. Индустриска бр.2 КавадарциPEE24.08.2021A
7133XFEC-ALBATROSYАЛБАТРОС ДОО Штип - ФЕЦ АЛБАТРОСул. Железничка бр.21 ШтипPEE17.07.2020A
7233XBISOILSKOPJETБИС ОИЛ ДОО Скопје - ФЕЦ БИС ОИЛул.1721 бр.31 Глумово, СарајPEE27.11.2017A
7333XKJP-VODOVOD-TВОДОВОД Кочани, Комунално Јавно претпријатие - ФЕЦ WTE Мојанци СоларУл. Д-р Николиќ бр.64, Кочани PEE25.07.2019A
7433XKARAORMAN-AD1КАРАОРМАН АД извоз-увоз Скопје - ФЕЦ КАРАОРМАНул. Перо Наков бр.144 Гази Баба, СкопјеPEE06.02.2021A
7533XMAKPETROLAD-RМАКПЕТРОЛ АД Скопје - ФЕЦ МАКПЕТРОЛ СОЛАР 1ул. Св. Кирил и Методиј бр. 4 СкопјеPEE08.04.2020A
7633XSEMACFASHIONDСЕМАК ФЕШН КОМПАНИ КД-Штип - ФЕЦ СЕМАК СОЛАРул. Гоце Делчев бр.205 ШтипPEE15.09.2020A
7733XMKMODENA2019SМОДЕНА ДООЕЛ Штип - ФЕЦ МОДЕНАул. Асном бр.58, ШтипPEE19.03.2019A
7833XMHE-GRADISTELБАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово - МХЕЦ ГРАДИШТЕул. Благоја Тоска бр.2, ТетовоPEE12.07.2021A
7933XFECKRISTI-GK2КРИСТИ-ЃК Крсте ДООЕЛ увоз извоз-Миравци - ФЕЦ КРИСТИ ЃКул. Иднина бр. 46, Миравци, ГевгелијаPEE24.07.2020A
8033XVABODOOEL-MKDВАБО експорт-импорт ДООЕЛ Штип - ФЕЦ ВАБО СОЛАРул. Гоце Делчев 34 ШтипPEE05.12.2019A
8133XFEC-ZOKOHARTEЗОКО-ХАРТ ДООЕЛ Таринци, Карбинци - ФЕЦ ЗОКО-ХАРТнаселено место без уличен систем с.Таринци, Карбинци, ШтипPEE21.10.2021A
8233XAGIBMDOOELXXSАГ & БМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Муртино Струмица - ФЕЦ АГ БМс. Муртино 193 СтрумицаPEE06.11.2019A
8333XLEBED-ASPVMK2ЛЕБЕД-АС ДООЕЛ увоз-извоз Ново Село - ФЕЦ ЛЕБЕД АС ул. Маршал Тито бр.44/А Ново СелоPEE23.06.2021A
8433XEAMDOOSTIPDP8ЕАМ ДОО Штип - ФЕЦ ЕАМИндустриска Зона Македонка бр.54 ШтипPEE20.06.2020A
8533XAGROGRUP-VNM2АГРОГРУП-ВНМ ДООЕЛ СТРУМИЦАЛенинова 15, СтрумицаPEE22.08.2019A
8633XFIKOPLASTDOOVФИКО-ПЛАСТ увоз-извоз ДОО Струмица - ФЕЦ ФИКО-ПЛАСТ 2ул. Кирил Тренчев бр.3 СтрумицаPEE15.03.2021A
8733XLARSDOO-20198ЛАРС ДООЕЛ Штип - ФЕЦ ЛАРС 93KWул.Гоце Делчев бр.34, ШтипPEE03.07.2019A
8833XAGROGAMA2016AАГРО ГАМА ДОО увоз извоз Василевос. Василево (Инд. Зона) ббPEE30.08.2016A
8933XFECALMAKSDOOIАЛ-МАКС ДОО Струмица - ФЕЦ АЛ МАКСул. Атанас Мучев бр.2, СтрумицаPEE27.10.2020A
9033XTEC-NEGOTINOFТЕЦ НЕГОТИНО с.Дуброво , Неготино PEE28.03.2014A
9133XSAJA21VELES-6САЈА 21 ДООЕЛ увоз-извоз Велес - ФЕЦ Саја 21 (45,92kW)ул. Академик Пенчо Давчев 182 , ВелесPEE12.08.2019A
9233XROZAKANINA24SРОЗА КАНИНА ДООЕЛ Петковски Томе увоз-извоз Ресен - ФЕЦ РОЗА КАНИНА СОЛАРул.Никола Карев бр.55, РесенPEE25.10.2017A
9333XMAKPROGRESMKEМАКПРОГРЕС ДОО Виница - ФЕЦ МАКПРОГРЕСул. Војдан Чернодрински бр. 8, ВиницаPEE15.09.2021A
9433XMKZENSOLAR17AМК ЗЕН ДОО Штип - ФЕЦ ЗЕН СОЛАРул. Гоце Делчев ББ ШтипPEE25.09.2017A
9533XOKTA-PRODUCEWОКТА (П) Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје - ФЕЦ ОКТАул.1 бр.25 Миладиновци, ИлинденPEE13.12.2018A
9633XEUROPAKDOOELMЕУРОПАК увоз-извоз ДООЕЛ Струмица - ФЕЦ ЕУРОПАКул. Агроберза бр.1 СтрумицаPEE07.12.2020A
9733XROJAL-HOUSE-8РОЈАЛ ХОУСЕ ГРОУП ДОО увоз-извоз Скопје - ФЕЦ БИГ БОКСул. Никола Вапцаров бр.15 Центар, СкопјеPEE01.05.2021A
9833XAGROFILLA-MKSАГРОФИЛА ДООЕЛ Штип - ФЕЦ АГРОФИЛА СОЛАРИндустриска зона Македонка бр.21 ШтипPEE14.12.2019A
9933XPECEVROPA92-YПечатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ Кочани - ФЕЦ ЕВРОПА 92ул. Крижевска бр. 52 КочаниPEE15.06.2020A
10033XVIESOLAR20192В и Е ДООЕЛ Штип - ФЕЦ В и Еул. Гоце Делчев 34, ШтипPEE01.03.2019A
10133XMKTISTYLE019YМК ТИ-СТАЈЛ ДООЕЛ Штип - ФЕЦ МК ТИ-СТАЈЛ СОЛАРГоце Делчев бр.147 лок.1 , ШтипPEE01.03.2019A
10233XGRINSOLARJUGHГРИНСОЛАР ЈУГ ДОО Скопје - ФЕЦ ГРИНСОЛАР ЈУГул. Димитрие Чуповски бр 22АPEE01.09.2018A
10333XVARADIDOO-MKRВАРАДИ Никола и други ДОО с.Крупиште - ФЕЦ ВАРАДИ НИКОЛА И ДРУГИНаселено место без уличен систем бр.55 Крупиште, КарбинциPEE04.04.2020A
10433XMHEC-VIROVO-NЕ.К.О ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Битола - МХЕЦ ВИРОВОул. Михаил Апостолски - Дончо бр.10, БитолаPEE01.12.2021A
10533XJUGOKOKTAADM5ЈУГОКОКТА ДОО Штип - ФЕЦ ЈУГОКОКТАГоце Делчев бр.167А ШтипPEE06.10.2017A
10633XMHECEHLOEC51SМХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје - МХЕЦ ЕХЛОЕЦ реф.бр.51ул. Никола Парапунов бр.41, СкопјеPEE06.03.2020A
10733XCVETKOVSKIMKSЦВЕТКОВСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ с. Сиричино, Јегуновце - ФЕЦ ЦВЕТКОВСКИ КОМПАНИул.101 бр.1 с.Сиричино, ЈегуновцеPEE14.05.2020A
10833XEKSIMGV-2021FЕКСИМ-КОМЕРЦ ДОО Скопје - ФЕЦ ЕКСИМ ПАУЕР-ГОСТИВАРул. 34 бр.6 Центар, СкопјеPEE18.11.2021A
10933XENERGO-R-DOOEЕНЕРГО Р ГРОУП ДОО експорт-импорт с.Теново-Брвеница - ФЕЦ ТЕНОВО 1ул. 101 бр.1 Теново, БрвеницаPEE01.09.2021A
11033XBOMETALGROUP8АРИЉЕМЕТАЛ ДОО Скопје - ФЕЦ АРИЉЕМЕТАЛул.Васко Карангелески бр.23/39 СкопјеPEE26.08.2019A
11133XPOLYESTERDAY3ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ експорт импорт Скопје - ФЕЦ ПОЛИЕСТЕРДЕЈ 1 И 2ул. Рајко Жинзифов бре.50 Центар, СкопјеPEE28.01.2021A
11233XKOLEV-SOLAR-MКОЛЕВ СОЛАР ДОО Штип - ФЕЦ КАРАОРМАН 1ул. Кочанска бр.30 ШтипPEE08.07.2021A
11333XSTAR-PAK-SM-LСТАР-ПАК-СМ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица - ФЕЦ СТАР ПАК - СОЛАРул. 24-ти Октомври бр.7/5 СтрумицаPEE03.08.2021A
11433XEKOPORDOOEL-AЕКОПОР ДООЕЛ Скопје - ФЕЦ ЕКОПОРул. 1520 бр.12, Кисела Вода, Скопје PEE07.09.2021A
11533XELITASOLAR18WЕЛИТА-ТОДОРОВ ДООЕЛ Богданци - ФЕЦ ЕЛИТА ТОДОРОВПрвомајска бр.13, БогданциPEE16.04.2019A
11633XMIKSVNIKOLE-6МЕСНА ИНДУСТРИЈА И КЛАНИЦА СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО СВЕТИ НИКОЛЕ - ФЕЦ МИК СВЕТИ НИКОЛЕул. Индустриска ББ Свети НиколеPEE22.10.2020A
11733XEVN-MKD-ELEK4ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје, Друштво за производство на електрична енергијаул. Лазар Личеноски бр.11 СкопјеPEE13.12.2018A
11833XPODGORKASOL-5ПОДГОРКА с.Подгорци Струга ДООЕЛ - ФЕЦ ПОДГОРКА СОЛАРПодгорци бб, Подгорци - СтругаPEE29.03.2019A
11933XMAKSPOGONI123МАКС ДООЕЛ Струмица - ФЕЦ МАКС ПОГОН и ФЕЦ МАКС АДМИНИСТРАЦИЈАул. Климент Охридски бр.51 Б, СтрумицаPEE21.04.2021A
12033XADELEMSKOPJEIАД ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ул. 11-Октомври бр.9, Скопје PEE/JU10.03.2014A
12133XKBENERGOSOL-VКБ ЕНЕРГО СОЛАРИС ДООЕЛ Скопје - ФЕЦ СОЛАРИСул. Анкарска бр.33 Карпош, СкопјеPEEP12.09.2020A
12233XEVNELEKTRVOJUФЕЦ ВОЈШАНЦИ СОЛАР - ЕВН Македонија Електрани ДООЕЛ Скопје ул. Лазар Личеноски бр.11 СкопјеPEEP07.12.2020A
12333XBIO-ENERGY--CБИО ЕНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Чешиново, Чешиново-Облешево - ФЕЦ БИО ЕНЕРЏИ СОЛАРул. Браќа Ставреви бр.10, Чешиново, Чешиново-ОблешевоPEEP27.07.2021A
12433XPETROVSOLAR1WПЕТРОВ СОЛАР ДОО Кавадарци - ФЕЦ ПЕТРОВ СОЛАР 1ул. Шишка бр. 53 , КавадарциPEEP10.11.2021A
12533XRALEVSOLARMKLРАЛЕВ СОЛАР ДООЕЛ Скопје - ФЕЦ РАЛЕВ СОЛАР 1ул. Иван Цанкар бр. 2-А , Карпош, СкопјеPEEP14.12.2020A
12633XZOJASOLAR-MKLЗОЈА СОЛАР ДООЕЛ Берово - ФЕЦ ЗОЈА СОЛАРул. Ленинова бр. 17 БеровоPEEP01.06.2021A
12733XSOLARPRODLSK3СОЛАРПРО ХОЛДИНГ ДООЕЛ СкопјеБул. Свети Климент Охридски бр. 52/4 СкопјеS01.06.2021A
12833XUNIVERSALMKDLУНИВЕРЗАЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, Друштво за трговија со електрична енергија и гас ул.Орце Николов бр.14б Б-4 СкопјеS01.12.2021A
12933XPANINTERTRAD1ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДОО Скопје Булевар 8ми Септември бр.4-1/3S18.02.2014A
13033XFA2017FUTURECФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС, Подружница во Македонија, СкопјеУл. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 54Б/кат2 , Карпош, СкопјеS21.11.2017A
13133XRENGRGYNMK03CРеНРЏИ Трејдинг Гроуп ДООЕЛ СкопјеБУЛ.8-МИ СЕПТЕМВРИ/ХИПЕРИ 16/2РИ КАТ S18.10.2019A
13233XFUTUREENERGYDЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз - извоз ДООЕЛ Скопје, Друштво за производство, трговија и услугиул. Народен Фронт бр. 27/2-3, СкопјеS21.02.2014A
13333XMIST--ENERGYFМИСТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје ул. Кочо Рацин бр.33, Скопје S20.02.2014A
13433XSOLARPROHOLD6СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД Софија Р.Бугарија - Подружница во Р. Македонијабул. Свети Климент Охридски бр.52/4, СкопјеS01.08.2016A
13533XMISTENERGYEC9МИСТ ЕНЕРЏИ ЕКО ДООЕЛ СкопјеБул. Кочо Рацин бр.33 , Центар, СкопјеS10.11.2021A
13633XEGASANDPOWER5ЕНЕРГИА ГАС ЕНД ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, Друштво за трговија и услугиул. Булевар Партизански Одреди бр.14/1-13, СкопјеS07.02.2018A
13733XOKTATRADE-18LОКТА (С) Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопјеул.1 бр.25 Миладиновци, ИлинденS01.06.2018A
13833XU-POWER--MKDKУ ПОВЕР ДОО експорт- импорт Скопјеул. Мирослав Крлежа бр.64 Центар, СкопјеS20.09.2017A
13933XELEMTREJDMKD3ЕСМ ПРОДАЖБА ДООЕЛ Скопје 11 ти Октомври бр.9, Скопје S06.03.2014A
14033XENERGYMTD-MKKЕНЕРЏИ МТ ДООЕЛ Пробиштипул. Јаким Стојковски бр.2 , ПробиштипS03.12.2019A
14133XPOWERENERGYSAСОЛАРИС ПАУЕР ДООЕЛ Скопјебул. Илинден 100А, Скопје S14.08.2014A
14233XELNORSUPPLY-9ЕЛНОР ДООЕЛ увоз-извоз СкопјеКрчин бр.3/4, 1000 СкопјеS14.01.2015A
14333XEVN-SNABDUVAZЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје ул. Лазар Личеноски бр.11 СкопјеS12.02.2014A
14433XEDSMACEDONIA3ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД СкопјеБул. Свети Климент Охридски бр.30, Скопје S20.02.2014A
14533XVANGUARDDOO-TВАНГАРД ДОО Скопјеул. Костурски Херои бр.35-8 Центар, СкопјеS19.03.2020A
14633XRENSTROMENERMРЕНСТРОМ ДОО СкопјеБул. Борис Трајковски бр.198А Кисела Вода, СкопјеS03.11.2021A
14733XSBPENERGYPROAСБП ЕНЕРЏИ ПРОДАКШН ДООЕЛ Струмицаул. Младинска бр.10 СтрумицаS01.12.2021A
14833XEVN-HOME-SUSWЕВН ХОМЕ ДОО Скопје - Универзален снабдувач, Друштво за обезбедување на универзална услуга за снабдување со електрична енергијаул. Лазар Личеноски бр.11 СкопјеSTP01.07.2019A
14933XSENTRADE----WСЕНТРАДЕ ДООЕЛ Скопје, Друштво за трговија со електрична енергија ул. Мирче Ацев бр.2, кат 3/1 СкопјеT21.04.2015A
15033XEGL-SKOPJE-15АКСПО МК ДООЕЛ СкопјеУл. Карпошево востание бр.4/2-3, СкопјеT04.04.2014A
15133XSOLARISTRADEGДУФЕРЦО МК ДОО Скопјеул. Орце Николов бр.70, Центар, СкопјеT14.06.2019A
15233XMVMPARTNERMKSМВМ ПАРТНЕР ДООЕЛ Скопје ул. 8-ма Ударна Бригада бр.43-3, Скопје T06.10.2014A
15333X26WATTVOLT04WВАТТ АНД ВОЛТ ДООЕЛ СкопјеДаме Груев 8 кат5, СкопјеT07.09.2019A
15433XENERGYSUPPLY5ЕНЕРЏИ СУПЛАЈ-М ДООЕЛ увоз-извоз СкопјеУл. Њуделхиска бр.2/2-лок.8 СкопјеT21.02.2014A
15533XPETROLSKOPJEMПЕТРОЛ-ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Скопје Бул.Св.Кирил и Методиј 20 СкопјеT14.04.2014A
15633XATEL-SKOPJE-9АЛПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје ул. Мирче Ацев бр.2, кат 3 , СкопјеT06.03.2014A
15733XGEN-I-ENERGYTГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје бул. Партизански Одреди бр.15А/1 СкопјеT12.03.2014A
15833XETMT-ENERGY-UЕТМТ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопјеул. Мирче Ацев бр.2 / кат 3 , Центар, СкопјеT23.06.2021A
15933XEVNTRADINGMKKЕВН ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ - Друштво за трговија и услуги ул. Лазар Личеноски бр.11 СкопјеT20.02.2014A
16033XMKDISAM----VRДИСАМ НМ ДООЕЛ Скопјеул. 8-ма Ударна Бригада бр.43/3 Центар, СкопјеT22.01.2021A
16133XTE-TO-AD-SKP9ТЕ-ТО АД (Т) Скопје, Друштво за производство на ел. енергија (Т)ул. 515 бр.8, СкопјеT01.02.2018A
16233XGRENVENERNET8ГРИН ЕНЕРЏИ ТРЕИДИНГ СкопјеУл. Миладин Поповиќ бр.4а-1/1 Карпош, Скопје T06.03.2014A
16333XHSE-M-ENERGYMХСЕ МАК ЕНЕРЏИ ДООЕЛ СКОПЈЕБул. Илинден Бр. 47-1/2, СкопјеT06.05.2015A
16433X-EFT-SKOPJE-JЕНЕРЏИ ФАЈНЕНСИНГ ТИМ ДООЕЛ СкопјеБулевар Партизански Одреди бр.15-А/2-6 СкопјеT27.10.2014A
16533X-TETRA-SKOP-MТЕРНА ЕНЕРЏИ ТРЕЈДИНГ ДООЕЛ Скопје, Друштво за трговија на електрична енергијаУл. Партизански Одреди бр 149,СкопјеT25.11.2014A
16633XENSCODOOELMKZЕНСКО Трејдинг ДООЕЛ Скопје, Друштво за трговија со електрична енергија ул. Генерал Михајло Апостолски бр.45/1-3 Карпош, СкопјеT11.05.2016A
16733XENERGYWINDMKLЕНЕРЏИ УИНД ДОО Струмица, Друштво за производство, трговија и услугиул. Ленинова бр.14 - локал 8, Струмица T07.11.2014A
16833XDANSKECOM--PMДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ СкопјеБул. 8-ми Септември  бр.16/2кат-Хипериум/Б ЦентарСкопје T06.03.2014A
16933X-INTERENERGOUИНТЕРЕНЕРГО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ул. Максим Горки бр.10/1-1, Скопје T17.02.2014A
ЛЕГЕНДА
СТАТУС:
S
- СУСПЕНДИРАН / SUSPENDED
A
- АКТИВЕН / ACTIVE
R
- РЕГИСТРИРАН / REGISTRATED
__________________________________________________________________________________________________
ТИП:
STP
- СНАБДУВАЧ НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ / SUPPLIER OF TARIFF CUSTOMERS
PEEP
- ПРОИЗВОДИТЕЛ СО ПРЕМИЈА
OPEЕ
- ОПЕРАТОР НА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
KOMP
- MEPSO - KOMPENZACIJA
T
- ТРГОВЕЦ / TRADER
PEE/JU
- ПРОИЗВОДИТЕЛ ЈУ / PUBLIC PROVIDER
PEE
- ПРОИЗВОДИТЕЛ / PRODUCER
EC
- КВАЛИФИКУВАН ПОТРОШУВАЧ / ELIGIBLE CUSTOMER
ODS
- ОПЕРАТОР НА ДИСТРИБУТИВЕН СИСТЕМ / DSO
OEPS
- ОПЕРАТОР НА ПРЕНОСЕН СИСТЕМ / TSO
S
- СНАБДУВАЧ / SUPPLIER
LRS
- СНАБДУВАЧ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ / SUPPLIER OF LAST RESORT